Żelbet (PN-B-03264)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych. Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90-03264. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z pozostałymi modułami programu, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału.

Reguła w szczególności umożliwia: 

 • określenie wytężenia elementu żelbetowego pod względem kryteriów normowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami dla poszczególnych punktów oraz kombinacji przypadków obciążenia,
 • automatyczny import wyników statyki, właściwości materiału oraz parametrów przekroju,
 • obliczenia z wykorzystaniem metody ogólnej,
 • wizualizację stanu równowagi dla przekroju z zaznaczeniem strefy ściskanej betonu oraz sił wypadkowych,
 • wizualizację mimośrodu obliczeniowego,
 • obliczenia z uwzględnieniem niezamierzonego mimośrodu w płaszczyźnie prostopadłej do układu (niezbędne w przypadku słupów),
 • wymiarowanie elementów niesymetrycznych lub z niesymetrycznym zbrojeniem,
 • wymiarowanie elementów jednogałęziowych o przekrojach: prostokąt, dwuteownik, teownik, koło, rura okrągła oraz prostokątna, ceownik, zetownik, kątownik,
 • określenie ugięcia elementu żelbetowego przy uwzględnieniu relaksacji oraz zarysowania; obliczanie ugięcia odbywa się poprzez całkowanie funkcji ugięcia z uwzględnieniem zmiennej sztywności,
 • określenie ugięcia przy uwzględnieniu relaksacji oraz zarysowania; obliczanie ugięcia odbywa się poprzez całkowanie ogólnego równania linii ugięcia z uwzględnieniem zmiennej sztywności,
 • wizualizację ugięcia elementu wraz ze wskazaniem miejsc zarysowania oraz obliczeniowej długości rysy prostopadłej,
 • automatyczny dobór zbrojenia podłużnego i poprzecznego z uwzględnieniem wszystkich elementów w grupie; przy automatycznym doborze program ustala zbrojenie na bazie wytycznych użytkownika: preferowana średnica, min odstęp między prętami, min pole zbrojenia, otulina oraz ew. współczynnik korekcyjny,
 • automatyczne wyznaczenie współczynników długości obliczeniowej zgodnie z wytycznymi normy,
 • wyświetlenie sugerowanej ilości zbrojenia dla poszczególnych krawędzi,
 • prezentację prętów zbrojeniowych w postaci listy – wygodne i łatwe przeglądanie oraz edycja,
 • sprawdzenie zakotwienia prętów w analizowanych punktach,
 • analizowane zbrojenia jako ciągłe między poszczególnymi przęsłami,
 • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i łatwie przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
 • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
 • określenie liczby punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
 • określenie sił przekrojowych w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu (zginanie dwukierunkowe),
 • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
 • wskazanie kombinacji dla których ma zostać przeprowadzone wymiarowanie (przyśpiesza analizę -> przydatne w przypadku optymalizacji),
 • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń