Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA SOLDIS SP. Z O.O.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych długą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.soldis.com.pl/ (dalej, jako Strona Internetowa) oraz zasady realizowania zamówień komercyjnych (zakupu oprogramowania) przez Soldis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702), ul. Głogowska 31/33, numer KRS: 0000785986, NIP: 7792505882, REGON: 383350022 (dalej jako Soldis) na rzecz Klientów.
 2. Przez Usługi rozumie się usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Przez Klienta rozumie się każdy podmiot korzystający z Usług.
 4. Przez Konsumenta rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną korzystający z Usług, jeżeli korzystanie z Usług nie jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub Klienta będącego osobą fizyczną korzystającą z Usług, jeżeli korzystanie z Usług pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą, o ile charakter świadczonych Usług powoduje, że nie posiadają one dla Klienta charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przez Klauzulę Informacyjną rozumie się zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Strony Internetowej, dostępne pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/rodo/.
 6. Szczegółowe zasady korzystania z zamawianego przez Klienta oprogramowania znajdują się w Licencji dotyczącej danego typu oprogramowania.

II. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy konieczne jest
  a) aktywne połączenie z Internetem,
  b) aktualna przeglądarka internetowa akceptująca tzw. pliki cookie,
  c) akceptacja tzw. plików cookie,
  d) posiadanie aktualnego, aktywnego adresu e-mail.

III. Zasady korzystania z Usług

Klient może korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie w celu korzystania z Usług, w celu uzyskania od Soldis informacji . Zabrania się używania Strony Internetowej w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem, w szczególności w celach przestępczych, poprzez umieszczanie w ramach Strony Internetowej treści nawołujących do przemocy lub nienawiści na tle wyznaniowym, rasowym, orientacji seksualnej lub etnicznym lub nawołujących do przestępstw.

IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Soldis świadczy następujące Usługi:
  a) Usługa formularza kontaktowego,
  b) Usługa pobrania darmowej wersji próbnej, studenckiej oraz dydaktycznej oprogramowania,
  c) Usługa zamówienia oprogramowania,
  d) Usługa uzyskania licencji akademickich.

IV.1. Usługa formularza kontaktowego

 1. Usługa formularza kontaktowego świadczona jest za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz znajdującego się w niej formularza kontaktowego.
 2. Usługa formularza kontaktowego pozwala na nawiązanie kontaktu przez Klienta lub potencjalnego Klienta z Soldis w celu zadania pytania lub rozwiania wątpliwości w zakresie oferty Soldis prezentowanej na Stronie Internetowej.
 3. W celu skorzystania z usług formularza kontaktowego Klient:
  a) wypełnia dane kontaktowe niezbędne do nawiązania kontaktu z Soldis, tj. aktywny i aktualny adres e-mail oraz imię (opcjonalnie również nazwisko i telefon),
  b) wprowadza temat i treść zapytania w polu „Pytanie”,
  c) akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w Polityce Prywatności oraz akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Soldis nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się z Klientem, który skorzystał z usługi formularza kontaktowego w związku z podaniem nieprawidłowego, nieaktywnego lub nieaktualnego adresu e-mail.
 5. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego jest darmowe i nie wymaga rejestracji.

IV.2. Usługa pobrania darmowej wersji oprogramowania

 1. Usługa pobrania darmowej wersji oprogramowania pozwala na pozyskanie przez Klienta darmowej wersji próbnej, studenckiej lub dydaktycznej oprogramowania.
 2. Darmowa wersja próbna, studencka i dydaktyczna oprogramowania w celu korzystania wymaga rejestracji, nie zawiera wszystkich funkcji komercyjnej wersji oprogramowania oraz udostępniana jest Klientowi wyłącznie na ograniczony okres zgodnie z warunkami szczegółowymi wybranej licencji, poprzez pobranie oprogramowania bezpośrednio ze Strony Internetowej (tj. bez materialnego nośnika).
 3. Licencja próbna, studencka oraz dydaktyczna w żadnym czasie nie może być wykorzystywana przez Klienta do celów komercyjnych.
 4. Soldis w każdym czasie może ograniczyć lub wyłączyć możliwość korzystania z darmowej wersji próbnej, studenckiej oraz dydaktycznej oprogramowania i z tego tytułu Klientowi nie przysługują względem Soldis żadne roszczenia.
 5. Szczegółowe warunki korzystania z darmowej wersji próbnej oprogramowania określone są w odrębnej Licencji, dostępnej i wymaganej do akceptacji w trakcie instalacji programu.
 6. W celu skorzystania z usługi pobrania darmowej wersji próbnej, studenckiej oraz dydaktycznej oprogramowania należy na Stronie Internetowej pod adresem https://www.soldis.com.pl/pl/pobierz/ nacisnąć przycisk „Pobierz” przy wybranej wersji programu.
 7. Pobierane oprogramowania rozpocznie się automatycznie. Po pobraniu oprogramowania, w celu korzystania z niego, konieczna jest rejestracja. Rejestracja odbywa się zgodnie z instrukcją znajdującą się pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/wersja-probna/ oraz https://www.soldis.com.pl/pl/studenci/. W trakcie rejestracji konieczne jest wyrażenie zgody na warunki licencji oraz politykę prywatności dla wybranego typu licencji.

IV.3. Usługa zamówienia oprogramowania, realizacja umowy sprzedaży

 1. Usługa zamówienia oprogramowania umożliwia Klientowi złożenie zamówienie na doręczenie mu wybranego przez niego oprogramowania komercyjnego. Skorzystanie z usługi zamówienia oprogramowania jest darmowe, jednakże korzystanie z oprogramowania w wersji komercyjnej jest w każdym czasie odpłatne, zgodnie z cennikiem znajdującym się pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/cennik-programu/.
 2. Warunki korzystania z oprogramowania w wersjach komercyjnych regulują właściwe licencje dostarczane w mailu potwierdzającym zamówienie zgodnie z ust. 8.
 3. Skorzystanie z usługi zamówienia oprogramowania następuje za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/zamow/.
 4. W celu skorzystania z usługi zamówienia oprogramowania Klient:
  a) podaje w formularzu zamówienia dane identyfikacyjne, tj. firmę (w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi) lub imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych), adres Klienta, adres do wysyłki Klienta – jeżeli jest inny, niż adres wskazany w rubryce „adres licencjobiorcy”, NIP – w przypadku składania zamówienia przez przedsiębiorcę, adres e-mail osoby kontaktowej w zakresie złożenia oraz realizacji zamówienia,
  b) podaje w formularzu zamówienia konfigurację oprogramowania, które ma zostać przedmiotem zamówienia, zgodnie z danymi wymaganymi w ramach formularza zamówienia,
  c) dokonuje wyboru metody płatności. Udostępniane przez Soldis metody płatności znajdują się pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/formy-platnosci/,
  d) opcjonalnie – wskazuje dodatkowe informacje istotne z perspektywy składanego zamówienia,
  e) akceptuje cennik znajdujący się pod linkiem: https://www.soldis.com.pl/pl/cennik-programu/ – w przypadku, w którym Klientowi przysługuje rabat, zgodnie z aktualną informacją znajdującą się w zakładce https://www.soldis.com.pl/pl/cennik-programu/ Klient powinien wskazać tę informację w polu „dodatkowe informacje”. Rabat przysługuje Klientowi po zaakceptowaniu przez Soldis uprawnienia Klienta do skorzystaniu z rabatu w formie wiadomości e-mail,
  f) akceptuje niniejszy Regulamin,
  g) akceptuje warunki Licencji na dany typ oprogramowania.
 5. Poprzez złożenie zamówienia konieczne jest przetwarzanie danych osobowych Klienta w celu zawarcia i realizowania Umowy, zgodnie z postanowieniami Klauzuli Informacyjnej.
 6. Przed skorzystaniem z usługi zamówienia oprogramowania, Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z opcji dokonania darmowej wyceny przez Soldis. W celu skorzystania z opcji darmowej wyceny Klient wypełnia formularz „Zamów darmową wycenę” pojawiający się w prawym dolnym rogu zakładki https://www.soldis.com.pl/pl/cennik-programu/ po jej uruchomieniu (w przypadku przypadkowego zamknięcia formularza należy odświeżyć stronę). W celu skorzystania z opcji darmowej wyceny, Klient podaje wymagane dane, tj. nazwę (lub imię i nazwisko), adres e-mail oraz informację o konfiguracji określonego oprogramowania, którą zainteresowany jest Klient. Soldis przesyła darmową wycenę na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu „Zamów darmową wycenę”. Wycena przesłana przez Soldis jest wyceną obowiązującą jedynie na dzień jej wysłania przez Soldis do Klienta. Wycena nie stanowi gwarancji ceny w jakimkolwiek czasie, jak i oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Soldis nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych, nieaktualnych lub nieaktywnych danych kontaktowych w formularzu zamówienia oraz w formularzu „zamów darmową wycenę”.
 8. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Soldis w terminie 2 dni roboczych potwierdza, na wskazany przez Klienta adres e-mail, złożone zamówienie. Wraz z potwierdzeniem Soldis przesyła Klientowi fakturę pro forma na cenę wybranego przez Klienta oprogramowania, informację o płatności oraz szczegółowe warunki licencji komercyjnej – zgodnie z wybranym przez Klienta wariantem. W przypadku braku akceptacji ceny lub warunków licencji, Klient może zrezygnować z zawarcia umowy poprzez niedokonanie płatności. Umowa sprzedaży uznana jest za zawartą w chwili zaksięgowania przez Soldis płatności, zgodnie z FV przesłaną przez Soldis wraz z potwierdzeniem zamówienia.
 9. W terminie 7 roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z ust. 8 zdanie ostatnie Soldis dokonuje wysyłki zamówionego oprogramowania na wskazany przez Klienta adres. Wysyłka jest nieodpłatna.
 10. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu oprogramowania. Prawo do odstąpienia od umowy zrealizować można w sposób opisany pod linkiem: http://www.soldis.com.pl/pl/odstapienie-od-umowy/.

V. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta nieprawidłowości dotyczących świadczenia Usług, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty e-mail wskazując:
  a) datę wystąpienia nieprawidłowości,
  b) opis stwierdzonej nieprawidłowości,
  c) w miarę możliwości zrzuty ekranowe potwierdzające zaistnienie stwierdzonej nieprawidłowości.
 2. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. Usługodawca w szczególności może skontaktować się z Klientem celem uzyskania dodatkowych informacji dotyczących świadczonej Usługi.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem wady w zakupionym Oprogramowaniu, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta, na zasadach tam określonych.

VI. Polubowne załatwienie sporów

 1. W przypadku wyniknięcia sporu na tle niniejszego Regulaminu, Soldis oraz Klient dążyć będą do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie rzeczowo właściwy Sąd w Poznaniu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku, gdy stroną sporu jest Konsument, Sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd właściwy ze względu na właściwe przepisy KPC. Jednocześnie Soldis informuje Klientów będących Konsumentami o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajduje się pod linkiem https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

Cennik

Program dostępny jest w jednym z czterech podstawowych zestawów: BRĄZ, SREBRO, ZŁOTO i PLATYNA. W wierszach oznaczono opcje, które wchodzą w skład poszczególnych zestawów. Kliknij na wybraną opcję aby rozwinąć szczegóły.

Poniższe ceny obowiązują do dnia 15.06.2024

Soldis PROJEKTANT 3DSoldis PROJEKTANT 2D>>>  Soldis PROJEKTANT 3D+2D <<<

 
Opcje BRĄZ SREBRO ZŁOTO
PLATYNA
Elementy
W ofercie dostępne są dwa rodzaje elementów:
 • prętowe – dowolne konstrukcje ramowe i kratowe,
 • powłokowe – płyty stropowe i fundamentowe, ściany budynków, oporowe, tężniki powierzchniowe, itp; zawiera wymiarowanie żelbetu.
Powłoki Pręty Wszystkie Wszystkie
Rozmiar modelu

W ofercie dostępne są dwie opcje:

 • bez limitu*,
 • z ograniczeniem liczby prętów (krawędzi z przypisaną belką) oraz powłokowych elementów skończonych (w siatce MES).

*ew. ograniczenia wynikają z możliwości użycia zasobów komputera przez program.

bez limitu bez limitu 260/2250 bez limitu
Reguły wymiarowania

W ofercie dostępne są następujące reguły wymiarowania:

Mur Wybrane Wszystkie Wszystkie
 
LICENCJA BEZTERMINOWA*
5200 6500 8500 9000
LICENCJA ROCZNA**
1-szy rok 1450
1750
2350
2500
kolejny6
15%

 

  Licencja
Opcje dodatkowe Bezterminowa Roczna
 • Wielordzeniowe wymiarowanie powłok
 • Analiza nieliniowa
500
500
100
100
Zobacz dostępne formy płatności
Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego: * wymagany, ** opjonalnie.
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Podatek VAT 23%.
 
 
Pakiety BRĄZ SREBRO ZŁOTO
PLATYNA
Ramy

Statyka (liniowa oraz nieliniowa), wymiarowanie (żelbet, stal, drewno, fundamenty, …), stateczności, dynamika, linii wpływu oraz optymalizacja.

  check_true check_true check_true
Płyty stropowe i fundamentowe
 • Płyty stropowe oraz fundamentowe. Analiza nieliniowa z uwzględnieniem zarysowania i pełzania. Wyznaczenie zbrojenia, rys oraz weryfikacja przebicia.
 • Konstrukcje rusztowe.
check_true   check_true check_true
Ściany i powłoki
 • Analiza konstrukcji pracujących w płaskim stanie naprężenia (statyka, zbrojenie, rysy). Wymiarowanie zgodnie z PN-EN 1992 lub PN-B-03264.
 • Płyty posadzkowe obliczane z uwzględnieniem skurczu, ściany zbiorników, tężniki powierzchniowe, ściany budynków obciążone parciem wiatru/gruntu/uderzeniem pojazdu itp.
 • Płaskie ramy żelbetowe obciążone przestrzennie.
      check_true
Konstrukcje liniowe i osiowosymetryczne
 • Analiza konstrukcji pracującej w płaskim stanie odkształcenia – mury oporowe, przepusty drogowe, tamy, rury obciążone ciśnieniem stałym na długości itp.. 
 • Analiza rozkładu naprężeń pod stopami fundamentowymi (półprzestrzeń sprężysta), rury obciążone ciśnieniem (przekrój podłużny), połączenia śrubowe, studnie obciążone ciśnieniem gruntu/wody, itp.
      check_true
Narzędzia

Zestawienie obciążeń, kalkulator sztywności gruntu oraz moduł eksportu zbrojenia do programu BiK.

check_true check_true check_true check_true
Dodatki
 • Wymiarowanie wielordzeniowe ścian, powłok oraz płyt stropowych i fundamentowych.
 • Weryfikacja powłok, płyt oraz ścian żelbetowych – nieliniowa analiza z uwzględnieniem zarysowania i reologii
check_true   check_true check_true
 
LICENCJA BEZTERMINOWA*
3700 4200 5700 6200
LICENCJA** ROCZNA
1-szy rok
1000
1150
1550
1700
kolejny6
-15%
Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego: *wymagany, **opjonalnie.
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Podatek VAT 23%.
Zobacz dostępne formy płatności
 

 
 
Komponenty PLATYNA
Soldis PROJEKTANT 3D
 • Zawiera elementy prętowe i powłokowe,
 • Brak limitu dla rozmiaru modelu,
 • Wszystkie reguły wymiarowania.
 • Opcje dodatkowe wymagają dopłaty.

*ew. ograniczenia wynikają z możliwości użycia zasobów komputera przez program.

check_true
Soldis PROJEKTANT 2D

Zawiera wszystkie pakiety:

 • Ramy,
 • Płyty
 • Ściany i powłoki,
 • Konstrukcje liniowe i osiowosymetryczne,
 • Narzędzia,

Wszystkie dodatki w cenie.

check_true
 
LICENCJA BEZTERMINOWA*
11000
LICENCJA ROCZNA**
1-szy rok
3000
kolejny6
-15%

 

  Licencja
Opcje dodatkowe dla 3D Bezterminowa Roczna
 • Wielordzeniowe wymiarowanie powłok
 • Analiza nieliniowa
500
500
100
100
Zobacz dostępne formy płatności
Całość objęta jest jedną niepodzielną licencją. Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego: * wymagany, ** opjonalnie.
Wszystkie ceny są cenami netto w PLN. Podatek VAT 23%.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 

 

Koszt i sposób dostawy
Program w wersji pudełkowej, klucze i licencja dostarczane są bezpłatnie za pomocą Pocztex24/48 lub innego preferowanego kuriera.

Zabezpieczenie licencji
Licencjebezterminowe dostarczane są z kluczem sprzętowym (USB). Kopia programu może być użyta na dowolnej stacji roboczej w ramach firmy (wymagane jest podłączenie klucza sprzętowego do stacji roboczej). Licencje czasowe mogą być na kluczu sprzętowym (dodatkwo płatny) lub w poastci licencji serwerowych (globalny serwer licencji administrowany przez firmę Soldis), które przypisywane są do wskazanej stacji roboczej. stacja robocza może ulec zmianie, ale nie częściej niż raz na miesiąc.

Klucz sprzętowy HASP
Koszt nowego klucza wynosi 250PLN netto, a wymiana uszkodzonego 400PLN netto1. Koszt aktualizacji danych wynosi 400PLN netto. W przypadku wymiany lub aktualizacji danych należy doliczyć koszty przesyłki. Klucze sprzętowe dla licencji rocznych posiadają wbudowany zegar którego żywotność jest ograniczona i nie mogą być użyte dla licencji bezterminowych.

Dożywotnie aktualizacje w ramach zakupionej wersji
Wszystkie ulepszenia i poprawki opublikowane do konkretnej wersji dostępne są za darmo.

Rozszerzenie aktualnej konfiguracji2
Koszt rozszerzenia zestawu wynosi 125% różnicy między cenami zestawu aktualnie posiadanego i docelowego.

Aktualizacja do nowszej wersji
W dowolnym momencie zakupiona licencja może zostać zaktualizowana do najnowszej z zgodnie z cennikiem na dzień aktualizacji.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Sposób zgłoszenia, formularz oraz informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: https://www.soldis.com.pl/pl/odstapienie-od-umowy

Rabat dla wielu licencji bezterminowych3
Liczba licencji Rabat
Pierwsza licencja 0%
Druga licencja -30%
Każda kolejna -50%
 
Aktualizacja Soldis PROJEKTANT 2D
Aktualnie posiadana wersja (zestaw PLATYNA) Cena4,5
w cenie nowy klucz (250PLN netto)
Soldis PROJEKTANT X2 (8.12) 1250,00
Soldis PROJEKTANT X1 (8.11) 2150,00
Soldis PROJEKTANT X (8.10) 2750,00
Soldis PROJEKTANT 2018 (8.9) 3150,00
W tabeli podano ceny netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

1 Warunkiem wymiany klucza na nowy jest zwrot klucza uszkodzonego.
2 Nie dotyczy zestawów promocyjnych i tymczasowych.
3 Dotyczy jednorazowego zakupu przez jednego licencjobiorcę w ramach licencji zbiorczej – brak możliwości rozdzielenia lub wyodrębnienia poszczególnych składników licencji. W przypadku różnych konfiguracji licencji, kolejność ustalana jest od najwyższej ceny (pierwsza licencja) do najniższej. W przypadku promocji lub licencji czasowych rabat dla wielu licencji nie ma zastosowania.
4 Podane ceny dotyczą sytuacji, w której Użytkownik posiada wszystkie komponenty dostępne dla wskazanej wersji. W pozostałych sytuacjach prosimy o kontakt w celu indywidualnej wyceny.
5 Ceny uwzględniają komponenty, które pojawiły się w nowej wersji.
6 Promocyjna cena stosowana jest w przypadku kontynuacji, tj. zakupu kolejnej licencji rocznej w tej samej konfiguracji nie później niż do jednego miesiąca po zakończeniu poprzedniej. W przypadku zakupu kolejnej licencji po okresie dłuższym niż jeden miesiąc od zakończenia poprzedniej licencji rocznej stosowana jest cena jak dla zakupu licencji po raz pierwszy.

Uwagi:
 1. Licencja wydawana jest na konkretną wersję programu.
 2. Program dostarczany jest w wersji pudełkowej w przypadku licencji bezterminowej oraz w wersji elektronicznej dla licencji czasowych.
 3. Dokumentacja dostarczana jest w formie elektronicznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

Oferty specjalne

Promocja - Soldis PROJEKTANT

Jesteśmy świadomi, że testowanie nowego programu wymaga czasu którego zawsze brakuje. Dlatego zamiast bezproduktywnych testów wersji próbnej chcielibyśmy zaproponować możliwość zapoznania się z programem Soldis PROJEKTANT w trakcie realizacji rzeczywistych projektów, które będą jednocześnie najlepszą okazją oceny przydatności programu w prowadzonej działalności. Po testach zakończonych sukcesem zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupu licencji bezterminowej w promocyjnej cenie.

Proponowana licencja kwartalna jest również korzystnym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających działalność, które potrzebują taniego rozwiązania na start.

Podstawowe informacje o promocji:

  • Oferta dotyczy licencji kwartalnej na program Soldis PROJEKTANT 3D+2D w pełnej konfiguracji (zestaw PLATYNA) w cenie 500 PLN netto.
  • Inwestując w licencję kwartalną, dodatkowo otrzymasz możliwość zakupu licencji bezterminowej1 na pełną, najnowszą wersji programu (v2, PLATYNA):
   • Soldis PROJEKTANT 2D4500 PLN netto2,
   • Soldis PROJEKTANT 3D7200 PLN netto2,
   • Soldis PROJEKTANT 3D+2D7500 PLN netto2.
  • Przy zakupie licencji bezterminowej istnieje możliwość skorzystania z płatności dzielonej3.
  • Oferta ważna do 15.06.2024 lub wyczerpania zestawów promocyjnych.

1 Oferta jest ważna od dnia zakupu licencji kwartalnej do miesiąca po jej zakończeniu.
2 Do ceny należy doliczyć koszt klucza sprzętowego 250 PLN netto. Konfiguracja oraz koszt opcji dodatkowych zgodnie z cennikiem.
3 Do ceny należy doliczyć 200 PLN netto za obsługę informatyczną i księgową, więcej tutaj.

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: Soldis PROJEKTANT 3D (v2) – 9000PLN netto, Soldis PROJEKTANT 2D (X2) – 6200PLN netto, Soldis PROJEKTANT 3D+2D – 11000PLN netto.

Formularz zamówieniaZłóż zamówienie lub skontaktuj się z nami

Dodatkowe informacje o promocji:

Jak wygląda procedura zakupu?
 • Kliknij przycisk „Formularz zamówienia” powyżej i zamów licencję kwartalną. Otrzymasz maila z fakturą proforma.
 • Po zaksięgowaniu opłaty licencyjnej wyślemy FVAT, licencję kwartalną, klucz w formie elektronicznej oraz indywidualną ofertę zgodnie z cenami powyżej.
 • Jeżeli zdecydujesz się na zakup licencji bezterminowej przed upływem kwartalnej, prześlij otrzymaną ofertę na naszego maila.
 • Przed zakończeniem licencji kwartalnej oraz przed upływem miesiąca od jej zakończenia wyślemy maila z przypomnieniem oraz formularzem zamówienia. Jeżeli testy programu przejdą pomyślnie, skorzystaj z linka w mailu aby złożyć zamówienie.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Jakie komponenty zawiera licencja kwartalna?
Jest to kompletna opcja zawierająca najnowszą wersję Soldis PROJEKTANT 3D+2D wraz ze wszystkimi dostępnymi opcjami. Więcej w cenniku.
Jakie komponenty zawiera licencja bezterminowa?
Oferta promocyjna dotyczy najnowszej wersji i pakietu PLATYNA o konfiguracji zgodnej z opisem w cenniku. Opcje dodatkowe wymagają dopłaty.
Jaki rodzaj zabezpieczenia mają licencje?
Licencja kwartalna zabezpieczona jest kluczem cyfrowym, który w trakcie aktywacji wiązany jest ze stacją roboczą. W przypadku zmiany komputera wymagana jest aktualizacja licencji (możliwa nie częściej niż raz na miesiąc). Licencje bezterminowe dostarczane są ze sprzętowym kluczem zabezpieczającym (USB). Kopia programu może być użyta na dowolnej stacji roboczej w ramach firmy (wymagane jest podłączenie klucza). Cena klucza sprzętowego wynosi 250PLN/szt netto (23% VAT). W przypadku płatności dzielonej, do momentu uiszczenia ostatniej części, licencja zabezpieczona jest kluczem cyfrowym.
Ile mam czasu na zakup licencji bezterminowej z rabatem?
Zamówienie należy złożyć do miesiąca od dnia zakończenia licencji kwartalnej.
Ile licencji bezterminowych mogę zakupić?
Liczba licencji bezterminowych nie może przekroczyć liczby zakupionych licencji kwartalnych.
Czy mogę dokonać zakupu licencji bezterminowej przed zakończeniem licencji kwartalnej?
Tak. Licencję bezterminową można zakupić w trakcie trwania licencji kwartalnej, ale nie później niż miesiąc po jej zakończeniu. Prześlij nam otrzymaną ofertę, a my zrobimy resztę.
Czy po zakończeniu trwania licencji kwartalnej konieczny jest zakup licencji bezterminowej?
Nie. Brak zamówienia złożonego w terminie do miesiąca po zakończeniu licencji kwartalnej oznacza rezygnację z zakupu licencji bezterminowej bez żadnych konsekwencji. Użytkownik traci jednak prawo do skorzystania z ceny promocyjnej w późniejszym terminie.
Jak wygląda zakup licencji bezterminowej w przypadku płatności dzielonej?
W przypadku płatności dzielonej, każda część opłaty wynosi 1/4 ceny wybranej konfiguracji. Po uiszczeniu pierwszej części otrzymują Państwo w pełni funkcjonalną licencję roczną (klucz cyfrowy). Kolejne części opłaty licencyjnej należy uiszczać po upływie kolejnych kwartałów, a po uiszczeniu ostatniej części, licencja zostanie przekonwertowana na licencję bezterminową zabezpieczoną kluczem sprzętowym w tej samej wersji oraz konfiguracji. Płatność odbywa się na podstawie faktury VAT na pełną kwotę z możliwością ujęcia w koszty całości opłaty licencyjnej już w dniu pierwszej płatności. Więcej tutaj.
Ubiegam się o dofinansowanie. Czy mogę otrzymać ofertę z gwarancją ceny?
Tak. Możemy udzielić gwarancji wysokości ceny wpisanej do wniosku na poziomie ceny licencji kwartalnej oraz wybranej licencji bezterminowej (nawet jeżeli zakup odbędzie się po zakończeniu promocji). Kliknij poniższy link i wypełnij formularz.

Otrzymaj wycenę z gwarancją ceny

Ile licencji można kupić w ramach promocji?
Nie ma limitu. Dodatkowo w przypadku większych biur projektowych zaproponujemy korzystny rabat, tak aby całe biuro miało szansę zapoznać się z programem.
Czy z promocji można korzystać wielokrotnie?
Tak.
Czy promocyjny rabat łączy się z innymi rabatami?
Nie. W tym również nie łączy się z rabatem przy zakupie wielu licencji.
Czy z promocji mogą korzystać pośrednicy?
Nie.
Jaki jest podmiot odpowiedzialny?
SOLDIS Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, nip: 7792505882, regon: 383350022, KRS 0000785986.

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami poprzez maila lub telefonicznie (numer u dołu strony)