Szkolenia

851x315

Zapraszamy na szkolenia z obsługi programu Soldis PROJEKTANT. Kursy realizowane są w ramach internetowej platformy e-learningowej lub stacjonarnie w Poznaniu. Podstawowe szkolenie trwa jeden dzień (zajęcia teoretyczne i praktyczne) i pozwala na dalszą samodzielną pracę z programem. Każdy Uczestnik uzyskuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Szkolenia z użyciem platformy e-lerningowej (7h) → 299 PLN brutto/osoba
Wygodna forma oraz atrakcyjna cena powoduje, że jest to najczęściej wybierane szkolenie. Odbywa się za pomocą wysokiej jakości platformy, która umożliwia prezentację treści teoretycznych oraz wykonywanie ćwiczeń w pełnej interakcji z prowadzącym. Przed rozpoczęciem kursu, każdy Uczestnik otrzymuje spersonalizowany login i hasło udostępniające zasoby platformy. Rezerwuj miejsce.
Szkolenia stacjonarne (8h, Poznań) → 499 PLN brutto/osoba
Kurs stacjonarny odbywa się na terenie Poznania w grupach maksymalnie 12 osobowych. Uczestnicy na kursie pracują na własnych laptopach. Istnieje również możliwość wypożyczenia komputera. Każdy Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe. Szkolenia prowadzone są w kameralnych warunkach (przewidziany poczęstunek). Rezerwuj miejsce.
Szkolenia indywidualne oraz konsultacje
Szkolenia oraz konsultacje dotyczące specyficznych zagadnień obsługi programu oraz interpretacji wyników. Ceny, zakres oraz terminy ustalane są indywidualnie.

Zapisy odbywają się w sposób ciągły. W momencie skompletowania grupy, każdy Uczestnik zostaje poinformowany o możliwych terminach szkolenia i wybiera jeden dogodny dla siebie. Jeżeli żaden z terminów nie jest odpowiedni, Uczestnik może zrezygnować bez konsekwencji lub poczekać na kolejne propozycje.

Zapisy na szkolenia(rezerwacja miejsc)

Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres: szkolenia@soldis.com.pl

Zobacz przykładowe zagadnienia kursu podstawowego
 • Zarządzanie projektem
 • Praca z obszarem kreślenia
 • Definicja grup obciążeń oraz określanie ich relacji
 • Konstrukcje prętowe
  • Definicja i edycja schematu obliczeniowego
   • Definicja obciążeń oraz podparcia
   • Praca z profilami
  • Analiza konstrukcji
   • Statyka wraz z kombinatoryką
   • Podstawy wymiarowania konstrukcji
   • Elementy dynamiki i stateczności
   • Elementy optymalizacji konstrukcji
  • Tworzenie dokumentacji projektowej
 • Konstrukcje płytowe
  • Modelowanie (geometria, obciążenia, podparcie)
  • Analiza konstrukcji
   • Rodzaje wyników i sposób ich przeglądania
   • Statyka wraz z kombinatoryką
   • Wymiarowanie
    • Określenie parametrów projektowych
    • Definicja zbrojenia (podstawowe + siatki)
   • Weryfikacja (analiza w stanie zarysowanym)

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin szkolenia z obsługi programu Soldis PROJEKTANT zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Uczestników oraz zasady organizacji szkolenia przez firmę SOLDIS Krzysztof Szajek, Os. Czecha 18/6, 61-286 Poznań, NIP: 925-183-91-18 | REGON: 302704227, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Formularz Zgłoszeniowy – internetowy formularz umożliwiający zapisy na szkolenia dostępny pod adresem: https://www.soldis.com.pl/pl/szkolenia-zapisy
 3. Zamawiajacy – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła Formularz Zgłoszeniowy.
 4. Uczestnik – osoba wskazana przez Zamawiającego, które bierze udział w szkoleniu.

SZKOLENIA

 1. Szkolenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnie za pośrednictwem internetowej platformy szkoleniowej.
 2. Organizator realizuje szkolenia w zakresie opisanym w ofercie dostępnej pod adresem https://www.soldis.com.pl/pl/szkolenia
 3. Oferta określa: cenę szkolenia, temat, formę oraz, w przypadku szkoleń stacjonarnych, miejsce szkolenia.
 4. Oferta nie zawiera dojazdu, noclegu w przypadku szkoleń stacjonarnych ani przygotowania stacji roboczej w przypadku szkoleń internetowych.
 5. Kurs trwa 8 godzin zegarowych wliczając dwie przerwy 15min między wykładami/ćwiczeniami oraz jedną przerwę obiadową 45min.
 6. W przypadku szkoleń internetowych, Uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną login oraz hasło najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia, które jest technicznie przystosowane do uruchomienia i obsługi programu Soldis PROJEKTANT w najnowszej wersji. Program  należy pobrać ze strony www.soldis.com.pl/pl/pobierz i zainstalować przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Dodatkowo w przypadku kursów internetowych Uczestnik musi posiadać urządzenie z podłączeniem do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarką internetową (zalecana Google Chrome).
 3. Każdy Zamawiający otrzyma klucz licencyjny programu ważny przez okres szkolenia nie później niż na 2 dni przej jego rozpoczęciem.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu należy prawidłowo wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy.
 2. Organizator poinformuje Zamawiającego o przyjęciu Formularza Zgłoszeniowego pocztą elektroniczną.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku:
  •  przekroczenia maksymalnej liczby Uczestników; w takiej sytuacji o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • zbyt małej liczby zgłoszeń.
 4. Organizator prześle do Zamawiającego potwierdzenie akceptacji zgłoszenia oraz informacje organizacyjne najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Wszystkie informacje organizacyjne Organizator kieruje do Zamawiającego używając danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym. Zamawiający zobowiązany jest do ich przekazania Uczestnikom.

WYNAGRODZENIE

 1. Cena szkolenia podana jest w ofercie i obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, licencję szkoleniową na program Soldis PROJEKTANT, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a w przypadku szkolenia stacjonarnego również koszty posiłków i napojów (przerwa kawowa).
 2. Płatność za szkolenie (przedpłata) należy wykonać przelewem bankowym na rachunek podany w fakturze proforma przesłanej pocztą elektroniczną najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Brak płatności skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.
 3. Faktura VAT zostaje wystawiona po zakończeniu szkolenia i przesłana pocztą w ciągu 7 dni roboczych.

ZMIANA TERMINU I ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości w terminie 5 dni roboczych od oficjalnej informacji o odwołaniu szkolenia.
 3. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zamawiający ma prawo do rezygnacji ze szkolenia uzyskując zwrot przedpłaty w całości w terminie 5 dni  od oficjalnej informacji o zmianie terminu.
 4. Zwrot przedpłaty nastąpi przelewem na rachunek bankowy z którego dokonana została płatność.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. O rezygnacji Organizator powinien zostać powiadomiony poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@soldis.com.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 7 dni roboczych przed rozpoczęcia szkolenia Uczestnik ma prawo do zwrot przedpłaty w całości.
 3. W przypadku nieobecności Uczestnika lub rezygnacji ze szkolenia do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia na co Zamawiający wyraża zgodę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną (Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone  w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: biuro@soldis.com.pl.
 3. Sposób zgłoszenia, formularz oraz informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: https://www.soldis.com.pl/pl/odstapienie-od-umowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych, w tym błędy, usterki i nieścisłości oraz za szkody wynikłe w następstwie przeprowadzanych szkoleń.
 2. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za szkolenie którego dotyczy szkoda.
 3. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

REKLAMACJE

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej i przesłać do siedziby Organizatora.
 3. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko Zamawiającego, przedmiot reklamacji, uzasadnienie formalne oraz oczekiwania względem Organizatora.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu, jeżeli czynności wyjaśniające będą tego wymagać.
 5. Reklamacje złożone po terminie podanym w pkt. 1 lub wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).
 2. Podanie danych osobowych w Formularzu Zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia na szkolenie.
 3. Administratorem danych osobowych jest firma SOLDIS Krzysztof Szajek z siedzibą w os.Czecha 18/6, 61-286 Poznań.
 4. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 1. Wszelkie materiały szkoleniowe dostarczone Uczestnikom chronione są prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)). Zabrania się ich rozpowszechniania oraz reprodukcji.
 2. Materiały przekazane przez Organizatora lub powstałe w trakcie szkolenia:
  • można używać tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych,
  • przechowywać i drukować wyłącznie na użytek prywatny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).