Stal (PN-EN 1993)

Projektowanie prętowych elementów stalowych wg EN 1993-1-1:2005+AC:2006 Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu wg normy EN 1993-1-1:2005+AC:2006. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych. Profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak i złożone, otwarte lub zamknięte (również profile klasy czwartej). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia automatyczny import wyników obliczeń statycznych oraz wszystkich niezbędnych charakterystyk przekroju oraz materiału.

Reguła w szczególności umożliwia:

  • określenie wytężenia elementu stalowego pod względem kryteriów normowych wraz ze szczegółowymi obliczeniami dla poszczególnych punktów oraz kombinacji przypadków,
  • import wyników statyki oraz cech materiałowych i paramterów przekroju z modułu MODEL,
  • wymiarowanie elementów jednogałęziowych, w tym również złożonych oraz ustawionych pod dowolnym kątem,
  • wymiarowanie elementów o przekroju otwartym oraz zamkniętym z automatycznym określeniem obszaru zamkniętego wewnątrz profili (również dla przekrojów złożonych),
  • wymiarowanie profili zawierających przekroje dostępne w standardowych katalogach (dwuteowniki, teowniki, ceowniki, kątowniki, rury okrągłe, prostokątne, kwadratowe, zetowniki, o przekroju koła),
  • wymiarowanie przekrojów klasy czwartej (np. blachownice); uwzględnienie stateczności lokalnej, obciążenia skupionego, stanu złożonego naprężenia,
  • automatyczne wyznaczenie współczynników długości obliczeniowej zgodnie z wytycznymi normy,
  • automatyczne wyznaczenie momentu krytycznego zgodnie z wytycznymi normy,
  • graficzną prezentację wytężenia konstrukcji i łatwie przekierowanie do kontekstu wymiarowania, dla którego wytężenie jest największe,
  • filtrowanie wyników dla wskazanego kontekstu wymiarowania, kombinacji obciążenia oraz rzędnej,
  • określenie ilości punktów i ich współrzędnych dla którym ma być przeprowadzone wymiarowanie,
  • określenie sił przekrojowych w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu (zginanie dwukierunkowe),
  • dwa tryby wymiarowania: tylko bieżący punkt, wszystkie wskazane punkty,
  • wskazanie kombinacji dla których ma zostać przeprowadzone wymiarowanie (przyśpiesza analizę -> przydatne w przypadku optymalizacji),
  • wygenerowanie notki obliczeniowej zawierającej najbardziej istotne wyniki wymiarowania (format .rtf -> MSOffice, OpenOffice, itd).

Przykładowy raport z obliczeń 1

Przykładowy raport z obliczeń 2