Wymiarowanie

Ocena konstrukcji zgodnie z wybranymi warunkami projektowymi. Moduł wykorzystuje tak zwane reguły wymiarowania, które sprawdzają zestaw warunków projektowych dla wskazanego elementu. Reguły wymiarowania można swobodnie przypisywać do elementów prętowych oraz węzłów konstrukcji. W module dostępnych jest wiele reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę według kryteriów zawartych w wybranej normie. Dodatkowo, dostępny jest zbiór reguł, które nie mają podstawy normowej (siły przekrojowe, reakcje podporowe, itd), jednak są niezwykle przydatne w codziennej pracy projektanta.

Moduł w szczególności umożliwia:

  • zarządzanie regułami wymiarowania (tworzenie, przypisywanie, grupowanie, usuwanie),
  • współpracę między modułem STATYKA a regułami wymiarowania (import/eksport danych, wyników),
  • przypisywanie wielu reguł wymiarowania do jednego elementu, dając tym samym możliwość sprawdzenia warunków z uwzględnieniem wielu norm lub alternatywych konfiguracji parametrów,
  • grupowanie wielu reguł wymiarowania w jedną, powiązaną z konkretną pozycją obliczeniową (przydatne w przypadku pozycji obliczeniowych złożonych z kilku prętów, np. belki wieloprzęsłowe),
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie wybranych parametrów normowych,
  • automatyczną aktualizację wyników przy zmianie układu konstrukcyjnego,
  • generowanie raportu zawierającego wykaz warunków projektowych wraz z procentowym wytężeniem dla wybranych reguł wymiarowania,
  • odszukanie najbardziej wytężonego elementu,
  • możliwość dodawania własnych reguł projektowania (gotowe przykłady, które należy zmodyfikować do swoich potrzeb),
  • określenie warunków projektowych, które muszą być spełnione w procesie optymalizacji.

Stal (PN-90/B-03200)

Stal (PN-90/B-03200)

Projektowanie prętowych elementów stalowych.  Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90/B-03200. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych. Profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak i zł...
Stal (PN-EN 1993)

Stal (PN-EN 1993)

Projektowanie prętowych elementów stalowych .   Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1993-1-1. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Komponent obsługuje komplet profili dostępnych w katalogach branżowych. Profile mogą być zdefiniowane zarówno jako pojedyncze jak...
Stal - węzły (PN-EN 1993)

Stal - węzły (PN-EN 1993)

Projektowanie węzłów w konstrukcjach stalowych.  Moduł zawiera kolekcję reguł wymiarowania, które przeprowadzają kompleksową analizę połączeń zgodnie z metodą podaną w normie PN-EN 1993-1-8. Każda reguła dedykowana jest do innego rodzaju połączenia dzięki czemu definicja węzła jest bardzo szybka, a interpretacja wyników bardzo łatwa. Wszystkie reguły połączeń są w pełni zintegrowane z modułem STATYKA  zapewniając automatyczny...
Żelbet (PN-B-03264)

Żelbet (PN-B-03264)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych.   Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90-03264. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do ...
Żelbet - płyta (PN-B-03264)

Żelbet - płyta (PN-B-03264)

Projektowanie jednokierunkowo zbrojonych płyt żelbetowych.   Procedura automatycznie dobiera dla pasma płyty zbrojenie podłużne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-90-03264. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU, a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia). Reguła wymiarowania jest całkowicie zi...
Żelbet (PN-EN 1992)

Żelbet (PN-EN 1992)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych .  Procedura automatycznie dobiera zbrojenie podłużne i poprzeczne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1992. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU.  Wymiarowaniu mogą podlegać wszystkie dostępne w programie przekroje (prostokąt, koło, (dwu)teownik, ceownik, zetownik itd), a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostos...
Żelbet - płyta (PN-EN 1992)

Żelbet - płyta (PN-EN 1992)

Projektowanie prętowych elementów żelbetowych .  Procedura automatycznie dobiera dla pasma płyty zbrojenie podłużne zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1992. Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU, a zaproponowane zbrojenie może być dowolnie dostosowane do wymagań konstrukcyjnych (pręty odgięte, nieciągłość zbrojenia). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z moduł...
Przebicie płyt żelbetowych (PN-EN 1992)

Przebicie płyt żelbetowych (PN-EN 1992)

Wymiarowanie przebicia żelbetowych elementów płytowych/powłokowych zgodnie z metodą w PN-EN 1992. Algorytm jest w pełni zintegrowany z modułami statyki oraz wymiarowania dzięki czemu wszystkie dane importowane są wprost z modelu i wyników analizy. Swoboda przy definicji obwodów dla których wykonywane są obliczenia umożliwia analizę dowolnych przypadków (słupy wewnętrzne, skrajne, ściany, grupy słupów itp). Moduł w szczególności umożliwia: w zakr...
Drewno (PN-B-03150)

Drewno (PN-B-03150)

Projektowanie prętowych elementów drewnianych. Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-B-03150. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA  oraz WYMIAROWANIE , co zapewnia automatyczny import wyników o...
Drewno (PN-EN 1995)

Drewno (PN-EN 1995)

Projektowanie prętowych elementów drewnianych .  Reguła wymiarowania umożliwia ocenę wytężenia elementu zgodnie z metodą prezentowaną w normie EN 1995. Obliczenia wykonywane są dla wszystkich wymaganych warunków projektowych, a w przypadku ich przekroczenia wskazuje miejsce i podaje szczegółowy tok obliczeń. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA  oraz WYMIAROWANIE , co zapewnia automatyczny import wyników o...
Fundamenty (PN-81/B-03020)

Fundamenty (PN-81/B-03020)

Projektowanie fundamentów bezpośrednich. Procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-81/B-03020.  Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z moduła...
Fundamenty (PN-EN 1997)

Fundamenty (PN-EN 1997)

Projektowanie fundamentów bezpośrednich. Procedura umożliwia analizę stóp (prostokątna, schodkowa, trapezowa, kielichowa) oraz ław fundamentowych zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN 1997.  Weryfikacja dokonywana jest na podstawie wszystkich niezbędnych warunków projektowych SGN i SGU (nośność podłoża, odrywanie, obrót, poślizg, zbrojenie główne oraz osiadanie). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z moduła...
Mury (PN-EN 1996)

Mury (PN-EN 1996)

Mur obciążony głównie pionowo  zgodnie . Procedura umożliwia obliczenie nośności niezbrojonej ściany murowej obciążonej głównie pionowo zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Weryfikacja dokonywana jest we wszystkich przekrojach charakterystycznych z uwzględnieniem niezbędnych warunków projektowych (smukłość, ściskanie ze zginaniem). Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników...
Mury - obc. skupione (PN-EN 1996)

Mury - obc. skupione (PN-EN 1996)

Mur obciążony siłą skupioną zgodnie.  Procedura umożliwia obliczenie nośności ściany murowej pod obciążeniem skupionym zgodnie z metodą prezentowaną w normie PN-EN-1996. Algorytm sprawdza warunek nośności ściany na docisk. Reguła wymiarowania jest całkowicie zintegrowana z modułami STATYKA oraz WYMIAROWANIE, co zapewnia import wyników obliczeń statycznych. Reguła w szczególności umożliwia:  wyznaczenie nośnoś...
Przemieszczenia dopuszczalne

Przemieszczenia dopuszczalne

Sprawdzenie warunku przemieszczeń (obrotu).  Prosty w obsłudze, a zarazem wyjątkowo przydatny algorytm oceny deformacji elementu/układu, który pozwala na weryfikację przemieszczeń składowych, wypadkowych oraz kątów obrotów dla wybranych punktów na długości pręta i wskazanej kombinacji obciążenia. Procedura znajduje częste zastosowanie przy określaniu ograniczeń projektowych dla zadania optymalizacji. Reguła w szczególności umożliwia:  określen...
Naprężenia dopuszczalne

Naprężenia dopuszczalne

Projektowanie elementu prętowego na podstawie naprężeń dopuszczalnych.  Procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu stosując podejście naprężeń dopuszczalnych z rozróżnieniem na ściskanie i rozciąganie. Domyślnie wartości graniczne naprężenia odczytywane są z właściwości materiału, jednak mogą one zostać dowolnie zmodyfikowane. Algorytm znajduje zastosowanie w sytuacjach gdy stateczność elementu nie ma wpływu na wymiarowanie. Reguła...
Siły przekrojowe

Siły przekrojowe

Analiza sił przekrojowych w elemencie prętowym.  Procedura przeprowadza ocenę wytężenia elementu na podstawie sił przekrojowych (N, Tx, My, Ty, Mx). Nośność elementu może zostać zdefiniowana w zależności od znaku siły. Procedura znajduje zastosowanie każdorazowo, gdy nośność elementu określona jest wprost (np. dane producenta, katalogi) bez podawania szczegółowego toku obliczeń (łączniki, połączenia, cięgna itd). Reguła w szczególności umożliwia:  ...
Reakcje podporowe

Reakcje podporowe

Analiza reakcji podporowych.  Bardzo przydatna procedura określające wytężenie elementów kotwiących oraz podporowych na podstawie reakcji. Najczęstsze zastosowanie obejmuje definicję nośności fundamentów, łożysk oraz kotew. Procedura pozwala na rozróżnienie dopuszczalnej wartości reakcji w zależności od jej znaku, co znajduje praktyczne zastosowanie przy definiowaniu nośności fundamentów z uwzględnieniem ich odrywania oraz braku symetrii. R...
Własne reguły

Własne reguły

Dodawanie własnych procedur obliczeniowych.  Środowisko programu umożliwia oprogramowanie dowolnego algorytmu oceny elementu prętowego oraz węzłowego i dodanie go jako nowej reguły wymiarowania. Dostępna jest kompletną dokumentację, która krok po kroku przeprowadza przez proces tworzenie i instalowania. Dodatkowo, kod procedur REAKCJE PODPOROWE , NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE , PRZEMIESZCZENIA DOPUSZCZALNE  i SIŁY PRZEKOJOWE jest otwarty i może służyć ja...