Zestawienie obciążeń

Ustalenie obciążeń, które oddziaływają na konstrukcję jest niezbędnym etapem analizy obiektu budowlanego. W celu ułatwienia i przyśpieszenia tego procesu w programie stworzono narzędzie automatyzujące zbieranie obciążeń. Moduł umożliwia określenie wartości obciążenia i ew. sprowadzenie do typu, który w analizie może zostać bezpośrednio przypisany do definicji obciążenia (np. sprowadzenie powierzchniowego obciążenia parciem wiatru do obciążenia liniowego działającego na płatew).

Moduł w szczególności umożliwia:

 • wygodną definicję oraz edycję obciążeń predefiniowanych z uwzględnieniem podziału na kategorie,
 • tworzenie obciążeń prostych oraz kolekcji obciążeń (np. wielowarstwowe elementy, stropy, ściany),
 • pełna synchronizacja z modułem statyki,
 • definicję następujących typów obciążenia:
  • ciężar własny,
  • obciążenie użytkowe,
  • obciążenie pojazdami,
  • oddziaływanie śniegu,
  • oddziaływanie wiatru,
  • obciążenie użytkownika,
 • przypisanie obciążenia predefiniowanego do siły skupionej, rozłożonej oraz temperatury,
 • automatyczną synchronizację wartości między zestawieniem a siłami,
 • sprowadzenie obciążeń normowych do typu, który może zostać bezpośrednio przypisany do siły,
 • utworzenie szczegółowego raportu z obliczeń w formacie RTF,
 • dodanie zestawu obciążeń do standardowego raportu z obliczeń statycznych,
 • budowę wspólnej bazy dla wszystkich pozycji obliczeniowych w ramach projektu,
 • przenoszenie definicji obciążeń wraz z projektem.